Skip Navigation?
 

Enerji

Dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden biri olan Türkiye için enerji hem gerekli ve hem de stratejik öneme sahiptir. Tüm dünyanın ilgilendiği; enerjinin güvenli ve sürdürülebilir temini, verimli kullanımı, sera gazı etkilerinin azaltılması ve çevrenin korunması, petrol fiyatlarındaki artma eğilimi ve kararsızlıklar, fosil kaynaklardan yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru geçişin yanında; Avrupa Birliği’ne uyum çabaları ile birlikte liberal, rekabetçi ve şeffaf enerji piyasaları oluşturma hareketleri enerji konularının gündemde kalmasına neden olmaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de enerjiye talep artmaktadır ve gelecekte de artmaya devam edecektir. Birçok kurum enerji talebinin projeksiyonları hakkında çalışma yapmaktadır.

2030 yılında enerji tüketiminin günümüze kıyasla dünyada %60 ve Türkiye’de ise %100’den daha yüksek oranda artacağı öngörülmektedir. Artan nüfus yanı sıra, dünyada gelişen ve büyüyen ekonomilerden gelen talep ve ülkemizde şehirleşme ve sanayileşmeden kaynaklanan talep, söz konusu artışların önemli nedenleri arasındadır. Gelişen ekonomilerde artan gelirler sonucunda araba sahipliğindeki ve elektrik tüketimindeki artış enerji talebindeki artışın diğer nedenleridir.

Enerji Sektörüne Yönelik Ürünlerimizi İnceleyin

Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortası

Giderek artan kamu farkındalığı ve kapsamı genişletilen çevre mevzuatları, işletmelere ve yüklenicilere çevreye verdikleri zararlar konusunda daha büyük görevler yüklemiştir. Bu bağlamda işletmelerin ve yüklenicilerin çevre kirliliği sorumlulukları giderek artmaktadır. AIG Sigorta’nın Türkiye’de bulunan alanında uzman underwriter ekibi, 10 yılı aşkın süredir yenilikçi yaklaşımı ile Çevre Kirliliği Sorumluluk branşında hizmet vermektedir.

İhtiyari Araç Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası

Aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğun Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası teminat limitleri üzerinde kalan kısmını poliçede yazılı olan limitlere kadar teminat altına alır

İşveren Sorumluluk Sigortaları

Bu sigorta ile, iş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Güvenlik Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Tazminat ödeme gücü, sigortalılarına yüksek teminat limitleri sunabilme olanağı sağlamaktadır.Sigortalılarımız lokal poliçeler temin edebildikleri gibi, ihtiyaçları doğrultusunda tüm dünyada geçerli teminat kapsamına da sahip olabilmektedirler.

Taşınan Para Sigortası

Sigortalının bordrolu olarak çalıştırdığı, vazifeli personeli tarafından Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde işyeri ile bankalar ve diğer müesseseler arasında muhafaza ve sevk edilecek, sigorta ettirene ait çek, senet, esham ve tahvilat ve benzeri kıymetli evrak şartlar gereğince teminat altına alınmaktadır.

Ürün Geri Çağırma Sigortası

AIG sigorta Ürün Geri Çağırma Sigortası ile müşterilerine sektörde bir ilk olan ayrıcalıklı bir hizmet sunmaktadır.

Yönetici Sorumluluk Sigortası

Yöneticilerin görevlerini özgüven içerisinde yerine getirmeleri için sunduğumuz sigorta teminatıdır.Yönetici sorumluluk sigortası, şirket ve bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetim vasfı ile görevlerini yerine getirirken yaptıkları hatalar nedeniyle kendilerinden talep edilecek tazminatlar için teminat sağlar.

Emniyeti Suistimal Sigortası

Sigortalının emrinde ve hizmetinde bordrolu olarak çalıştırdığı kişi/kişilerin kendilerine tevdi olunan nakit, kıymetli evrak ve bunlarla ilgili bilumum işler üzerindeki yetki ve tasarrufların kasıt veya kötü niyetli hareketle suistimal etmelerini poliçede yazılı limitlere kadar tazmin etmektedir.

İşletmeler ve Yükleniciler için Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortaları

İşletmeler ve Yükleniciler için Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk Sigortaları

Kaçırılma, Fidye ve Şantaj Sigortası

AIG Sigorta kaçırılma , fidye ve şantaj sigortası ile sadece maddi çözüm değil aynı zamanda danışmanlık hizmetleri ile söz konusu süreçte aktif rol alarak kaçırılan kişi veya kişilerin sağlıklı bir şekilde geri dönmelerini sağlamaktadır.

Özel Tekne Sigortaları

AIG Özel Gezi Teknesi poliçesi, ”Enstitu Yat Klozu” kapsamında bulunan tüm temel risklerin yanında, teknenin özelliğine göre; Makine Hasarları ve Savaş & Grev risklerini, Kişisel Eşyaları, Çekme & Kurtarma Masraflarını,Yat Botlarına ve Kişisel Deniz Araçlarına gelebilecek zararları, Üçüncü Kişilere Karşı Doğabilecek Hukuki Sorumlulukları, Çevre Kirliliğini, Üçüncü Şahıs Tedavi Masraflarınızı, Sigortasız olan ya da Yata Çarpıp Kacan bir Teknenin Vereceği Fiziksel Hasara bağlı olan Hukuki Sorumlulukları ve Enkaz Kaldırma masraflarını teminat altına almaktadır.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk

Üçüncü kişilere karşı sorumluluk sigortaları, sigorta süresi içerisinde meydana gelen bir olay sonucunda, üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması, üçüncü kişilere ait mallarda parasal zarar meydana gelmesi nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp taleplerine karşı sigortalıyı korur.

Veri Koruma Sigortası

AIG, veri sızıntıları ve ihlallerinin potansiyel hasarlarına karşı yenilikçi bir koruma paketi Veri Koruma Sigortası ürününü geliştirdi. AIG, bilgi güvenliği uzmanları, halkla ilişkiler danışmanları ve hukuk müşavirleri ile işbirliği içinde, sigorta korumasına ek olarak bir dizi katma değerli hizmet de sunabilmektedir.