Skip Navigation?
 

Genel Bilgiler

AIG Sigorta hayatınızdaki en değerli varlıklar olan çocuklarınız için Eğitim  Giderleri Sigortasını sizlerin hizmetine sunmuştur. Bu poliçe sayesinde çocuklarınızın eğitimi ve geleceği garanti altında olacaktır.

Eğitim çağındaki çocuklara yönelik, çocuğun gideceği ya da devam etmekte olduğu okulun yıllık giderlerini güvence altına almayı amaçlayan Eğitim Giderleri Sigortası özel teminat, prim ve avantajlarla siz müşterilerimizin hizmetindedir.

Sizin başınıza gelebilecek herhangi bir kaza sonucunda oluşabilecek sakatlık ya da vefat gibi çalışmanıza engel oluşturabilecek risklere karşı çocuğunuzun eğitimine devam etmesini ve okulunu bitirmesini güvence altına almak istemez misiniz?

Eğitim Giderleri Sigortası sigortalının kaza, deprem veya terör saldırısı sonucu meydana gelebilecek yaşam kaybı veya sürekli sakatlığı durumunda sigorta kapsamındaki çocuğun bakım ve eğitim masraflarını, poliçede belirlenen süre ve teminat tutarı dahilinde teminat altına alan bir Ferdi Kaza Sigortası’dır.

Özel Şartlar ve Temiat Dışı Durumlar

Aşağıdaki haller teminat kapsamı dışındadır:

 • Her nevi hastalıklarla bunların neticeleri ve marazi bir hal,
 • Sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde, suhunetin, donma, güneş çarpması ve konjestion gibi tesirler,
 • Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intihar veya intihara teşebbüs,
 • Sigortanın şumulüne giren bir kazanın icab ettirmediği cerrahi; müdahale (ameliyat) ve her türlü şua tatbiki,
 • Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç kargaşalıklar,,
 • Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine kavgalara iştirak,
 • Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
 • Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu meydana gelen biyolojik ve/veya kimyasal kirlenme, bulaşma veya zehirlenmeler nedeniyle oluşacak bütün zararlar,
 • Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj;
 • Suda boğulmalar, sigortanın şumulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde sigortadan hariçtir.
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak,
 • Her nevi spor müsabakalar ile sürat ve mukavemet yarışları,
 • Havada yolcu sıfatından gayri bir sıfatla uçuş.

Yukarıda yer alan tanımlamalar özet niteliğinde olup ürün ile ilgili tüm bilgiler poliçede yer almaktadır.

Teminat Limitleri

Eğitim Giderleri Sigortası için teminat limiti yıllık minimum 3.000 $/€ ve yıllık maksimum 20.000 $/€ arasındadır. Teminatın ödenme süresi 2 yıl ile 12 yıl arasında belirlenmelidir.

Siz velisi ve sigorta sahibi olarak bu primi taksitle ödeyerek bir yıllık poliçe süresi dahilinde kazalara karşı ölüm ve sürekli sakatlık teminatlarıyla sigortalanmış olacak ve çocuğunuzun eğitimini garanti altına almış olacaksınız.

Yukarıda yer alan tanımlamalar özet niteliğinde olup ürün ile ilgili tüm bilgiler poliçede yer almaktadır.

 

İlgili Bağlantılar

AIG Sigorta hayatınızdaki en değerli varlıklar olan çocuklarınız için Eğitim Güvence planını sizlerin hizmetine sunmuştur. Bu poliçe sayesinde çocuklarınızın eğitimi ve geleceği garanti altında olcaktır.