Skip Navigation?
 

AML Kurum Politikası

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI ve TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KURUM POLİTİKASI

1. GİRİŞ 

Uluslararası ve ulusal alanda suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı suçları ile mücadelede son yıllarda yeni gereksinimlerin ortaya çıkmasına paralel olarak, ülkemizde de yasal düzenlemeler ve uygulamada değişiklikler yapılmış olup bu kapsamda 5549 sayılı “ Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun” 18.10.2006 tarih ve 26323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Gerek uluslararası boyutta aklama ile mücadele yöntemlerinin gelişmesi, gerekse uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin daha önceki dönemlerle mukayese edilemeyecek derecede artması ile aklama suçu ile mücadelenin her bir ülkenin kendi sınırları içinde ayrı ayrı yürütülemeyeceğini, uluslararası işbirliğinin zorunlu olduğunu göstermiştir.

Dünyada birçok ülkede faaliyet gösteren mali istihbarat birimlerinin (Financial Intelligence Unit - FIU) fonksiyonu suç gelirlerinin aklanması ile mücadele etmektir. En büyük uluslararası oluşumlar G–7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından 1989 yılında kurulan Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force-FATF) ve 1995 yılında Brüksel’de 24 ülke ve 8 uluslararası kuruluşun oluşturduğu Egmont Grubu’dur.  

24 Eylül 1991 tarihinde üye olarak katılan Türkiye ile birlikte FATF bünyesinde çeşitli ülke ve organizasyonlar bulunmaktadır. FATF, suç gelirlerin aklanması ve terörün finansmanı konusunda standart koyucu bir organ konumundadır. Türkiye, FATF tarafından hazırlanan 40 tavsiye + 9 özel tavsiye ve metodolojiye, aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda temel referans ve değerlendirme aracı olarak uymakla yükümlüdür.

Egmont Grubu’nun temel amacı; ülkelerin ulusal karaparanın aklanmasıyla mücadele sistemlerini geliştirebilmelerine yardımcı olup, uluslararası bilgi değişiminin önündeki engelleri kaldırmaktır. Söz konusu yardımın kapsamı içerisinde mali istihbarat birimlerine teknolojik yardım, personelin eğitimi, tecrübe ve bilgi aktarılmasının yanı sıra uluslar arası bilgi değişiminin geliştirilip, sistematik bir yapıya kavuşturulması da planlanmaktadır.

Ülkemizde de  bu mücadele esas itibariyle, Maliye Bakanlığı bünyesinde ana hizmet birimi statüsünde ve doğrudan Maliye Bakanına bağlı olarak görev yapanTürkiye’nin mali istihbarat birimiMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nca yürütülmektedir.MASAK Egmont Grubu’na Haziran 1998’de üye olarak kabul edilmiştir.

Hisseleri dünya borsalarında işlem gören ve kurumsal yönetim ilkelerini benimsemiş, uluslararası bir kurumun iştiraki olan AIG Sigorta A.Ş. (Şirket), yürürlükteki mevzuat ve yasal düzenlemelere uyarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadeleyi temel bir politika olarak kabul etmekte ve etkin uygulamalarla bu mücadeleye verilecek desteğin önemine inanmaktadır.

Kurum Politikasının tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız . . .    

Yönetim Kurulu adına Yetkili Üye Sultan İnan Özcan Danyal

Masak Uyum Görevlisi Rennan Altıntaş